Artykuł Jarosława Sroczyńskiego pt. „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy”

W internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym iKAR 6(6)/2017 ukazał się artykuł J. Sroczyńskiego „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy”, w którym omówiono procedury związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich w sektorze energetycznym przez Koordynatora ds. negocjacji. Artykuł stanowi rozszerzenie referatu na ten sam temat, wygłoszonego przez Mec. Sroczyńskiego podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, która odbyła się dn. 24 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Łódzkiego. Artykuł jest dostępny pod adresem internetowym: https://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45