Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Publikacje przykładowe, wybrane z ponad 200 publikacji naukowych takich jak: monografie, komentarze do ustaw, podręczniki, glosy do orzeczeń sądowych.

 1. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017 (współautor).
 2. Remiks a prawo autorskie. Między Klio a Themis. Księga dedykowana profesorowi Jackowi Sobczakowi, 2016, s. 650-660.
 3. Poland. International cpyright law and practice. Vol. 2, 2016, s. 1-69.
 4. Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Włsności Intelektualnej, 2016, nr 4, s. 5-37.
 5. Kilka uwag o osobistych i majątkowych prawach autorskich. Usus magister est Optimus: rozprawy prawnicze ofiarowane profesorwi Andzrejowi Kubasowi, 2016, s. 319-328.
 6. Prawo autorskie, Warszawa 2016 (współautor).
 7. Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego). Państwo i Prawo, 2015, t. 70, nr 12, s. 3-24.
 8. Poland. International copyright law and practice. Vol. 2, 2015, s. 1-67 (współautor).
 9. Kilka uwag o dozwolym użytku w prawie autorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2015, nr 2, s. 5-18.
 10. Kłopoty z programem źródłowym., Zagadnienia Naukoznawstwa, 2015, t. 51, nr 3, s. 311-321.
 11. Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym (w:) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015, s. 308-326.
 12. Ochrona danych osobowych, Warszawa 2015 (współautor).
 13. Od wykładów wolałem brydża, Rzeczpospolita nr 228, 2015, s. I2.
 14. Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2015, s. 250.
 15. Prawo autorskie i prawa pokrewne: wprowadzenie, Warszawa 2014, s. 17-183 (współautor).
 16. Svensson a sprawa polska, ZNUJ PzPWI, z. 4(126)/2014, s. 56-70.
 17. Ściąganie – nielegalne, Rzeczpospolita z dnia 23 kwietnia 2014 r., s. I6.
 18. „Mona Lisa” w świetle prawa autorskiego, Kwartalnik UPRP, nr 5/8/2013 (wydanie specjalne), s. 70-77.
 19. Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 6, Warszawa 2014, s. 345 (współautor).
 20. Czy należy bać się ACTA? (w:) M. Nowakowska (red.), Prace Komisji Spraw Europejskich PAU, tom VI, Kraków 2013, s. 121-127.
 21. Poland (w): M. B. Nimmer, P. E. Geller (red.), International Copyright Law and Practice. Volume 2, Nowy Jork 2013, 64 s., (publikacja wymiennokartkowa), j. angielski, 1,5 arkusza wyd., (współautor).
 22. O potrzebie zmian prawa autorskiego (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 42-67 (współautor).
 23. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym. w: System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, J. Barta (red.), 3, Warszawa: C.H. Beck 2013, s. 1079 – 1126, (współautor).
 24. Konwencja berneńska. w: System prawa prywatnego, J. Barta (red.), 13, wyd. 3, Warszawa: C.H. Beck 2013, s. 973-988, (współautor)
 25. Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych. w: System prawa prywatnego, Prawo autorskie, tom 13, Barta (red.),  wyd. 3, Warszawa: C.H. Beck 2013 s. s. 478-489, (współautor).
 26. Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Ochrona części utworu, Specyficzne problemy dotyczące niektórych kategorii utworów, Utwory zależne, Zbiory, Wyłączenia spod ochrony w: System prawa prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, Barta (red.), wyd. 3, Warszawa: C.H. Beck 2013 s. 31-78 (współautor).
 27. Prawo autorskie, 3, Warszawa 2013 (współautor).
 28. Główne problemy prawa autorskiego w internecie, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2/2013, s. 48, 49.
 29. Prawo autorskie i społeczeństwo informacyjne (w:) Kultura bez granic. Europejski Kongres Kultury, Warszawa 2013, s. 270-277.
 30. Poland (w): International Copyright Law and Practice. Volume 2, Nowy Jork 2012, Melville B. Nimmer, Paul Edward Geller, 64 s., (publikacja wymiennokartkowa), j. angielski, 1,5 arkusza wyd., (współautor).
 31. Otwarty dostęp a prawo autorskie (w:) Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012, s. 617-630 (współautor).
 32. Do  kogo  należy  kod  źródłowy? (w:) K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski (red.), Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Warszawa 2012, s. 149-172 (współautor).
 33. Z perspektywy legalnego dysponenta programu  komputerowego, ZNUJ PzPWI 2012/4 (118), s. 19-39, (współautor).
 34. ACTA i prawo autorskie, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012, Zeszyt Jubileuszowy dla Pani Profesor Janiny Preussner – Zamorskiej, s. 9-24 (współautor).
 35. Poland, International Copyright Law and Practice, NIMMER. P.E. Geller, New York 2011, s. 60 (współautor).
 36. Prawo autorskie i prawa pokrewne – Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, wyd. 5, s. 824.
 37. Ochrona danych osobowych – Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, wyd. 5, s. 1020.
 38. Poland, International Copyright Law and Practice, NIMMER. P.E. Geller, New York 2010, s. 60 (współautor).
 39. Prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010 (współautor).
 40. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 199, wyd. 4 (współautor).
 41. Poland, International Copyright Law and Practice, NIMMER. P.E. Geller, New York 2007, s. 70 (współautor).
 42. Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 211 (współautor).
 43. Ochrona danych osobowych, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 925 (współautor).
 44. Prawo autorskie, T. 3, Orzecznictwo i wyjaśnienia, Wyd. 5 zm. rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 448 (współautor).
 45. Prawo autorskie, T. 2, Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, Wyd. 5 zm. rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 667 (współautor).
 46. Prawo autorskie, T. 1, Ustawodawstwo polskie, Wyd. 5, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2005, s. 597 (współautor).
 47. Ochrona powszechnych dóbr osobistych, Prawo mediów, Wydawnictwo Prawnicze LexixNexis, Warszawa 2005, s. 441-487 (współautor).
 48. Media a internet, Prawo mediów, Wydawnictwo Prawnicze LexixNexis, Warszawa 2005, s. 182-198 (współautor).
 49. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Wyd. IV, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 64-92, 124-143, 175-222, 227-246, 373-415, 447-523, 562,-644, 706-723, 883-909 (współautor).
 50. Oprogramowanie open source w świetle prawa, Między własnością a wolnością, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 278 (współautor).
 51. Odpowiedzialność za odesłania w Internecie, Odpowiedzialność cywilna, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004, s. 611-635 (współautor).
 52. Ochrona powszechnych dóbr osobistych, Prawo mediów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. a/1-A/64 (współautor).
 53. Prawo autorskie, Przepisy, Orzecznictwo, Umowy międzynarodowe, Dom Wydawniczy ABC, wyd. 4 Rozszerzone i zaktualizowane, ss. 1203, Warszawa 2002 (współautor).
 54. Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, 2002 (współautor).
 55. Prawo autorskie, Przepisy, Orzecznictwo, Umowy międzynarodowe, wyd. IV, 2002 (współautor).
 56. Ochrona danych osobowych, wyd. II, 2002 (współautor).
 57. Internet a prawo, 1998 (współautor).
 58. Prawo autorskie, Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich, t. 3, Warszawa 1998.
 59. Telewizja kablowa i prawo, 1997 (współautor).
 60. Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu, 1996 (współautor).
 61. Główne problemy prawa komputerowego, 1993 (współautor).
 62. Ochrona prac naukowych, 1990.
 63. Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, praca habilitacyjna, 1984.
 64. Umowy licencyjne, praca doktorska, 1978.