Wspólnicy

Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz radca prawny

Wspólnik-Założyciel i Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie polskiego i unijnego prawa własności intelektualnej, były Przewodniczący Komisji Prawa Autorskiego. Wieloletni dyrektor i wicedyrektor Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego z najważniejszych w Europie ośrodków naukowo-badawczych w zakresie prawa autorskiego, patentowego, konkurencji i konsumentów, mediów, itp.   Profesor Ryszard Markiewicz posiada znaczący dorobek naukowy i legislacyjny w zakresie prawa autorskiego, prawa mediów i internetu, ochrony danych osobowych i baz danych, prawa nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Jest autorem lub współautorem (najczęściej z Prof. dr hab. Januszem Bartą) kilkunastu czołowych pozycji książkowych z powyższych dziedzin prawa (komentarze, podręczniki, monografie) oraz ponad 200 artykułów i opracowań. Powszechnie znane są zwłaszcza książki dotyczące prawa autorskiego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa internetowego i komputerowego, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa mediów. Mają one charakter wszechstronnych opracowań, dotyczą zarówno zagadnień materialnych, jak i procesowych; uwzględniają także aspekty prawno-karne, podatkowe, itp.

rozwiń zwiń

Wspólnik-Założyciel i Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie polskiego i unijnego prawa własności intelektualnej, były Przewodniczący Komisji Prawa Autorskiego. Wieloletni dyrektor i wicedyrektor Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego z najważniejszych w Europie ośrodków naukowo-badawczych w zakresie prawa autorskiego, patentowego, konkurencji i konsumentów, mediów, itp.

rozwiń zwiń

Jarosław Sroczyński radca prawny

Jarosław Sroczyński, Wspólnik-Założyciel i Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Prawnik (absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego) i ekonomista (absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie). Posiada dwudziestopięcioletnią praktykę w zakresie stosowania polskiego i unijnego prawa konkurencji. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie regulacyjnym, zwłaszcza prawie konkurencji i konsumentów, prawie ochrony dóbr osobistych, ochrony danych osobowych, prawie energetycznym oraz prawie telekomunikacyjnym. Doradza przy zawieraniu umów licencyjnych, dystrybucyjnych, franchisingowych, itp. Prowadzi praktykę także w zakresie spraw o zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz w zakresie tzw. „private enforcement” w sprawach antymonopolowych i konsumenckich.   J. Sroczyński był partnerem i przez kilkanaście lat szefem praktyki prawa konkurencji i antymonopolowego w jednej z największych polskich kancelarii prawnych. Pracował także w Brukseli w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.

rozwiń zwiń

Jarosław Sroczyński, Wspólnik-Założyciel i Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Prawnik (absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego) i ekonomista (absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie). Posiada dwudziestopięcioletnią praktykę w zakresie stosowania polskiego i unijnego prawa konkurencji. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie regulacyjnym, zwłaszcza prawie konkurencji i konsumentów, prawie ochrony dóbr osobistych, ochrony danych osobowych, prawie energetycznym oraz prawie telekomunikacyjnym. Doradza przy zawieraniu umów licencyjnych, dystrybucyjnych, franchisingowych, itp. Prowadzi praktykę także w zakresie spraw o zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz w zakresie tzw. „private enforcement” w sprawach antymonopolowych i konsumenckich.

rozwiń zwiń

Dr Michał Markiewicz radca prawny

Michał Markiewicz – wspólnik oraz partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński, doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor prestiżowego czasopisma naukowego „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej”.

 

W 2017 r. Michał Markiewicz obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. Zarząd wspólnym prawem autorskim, za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. W 2014 r. ukończył aplikację radcowską, a w 2015 r. po zdaniu egzaminu radcowskiego został radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

rozwiń zwiń

Zespół

Pokaż
Ukryj

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc adwokat

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Counsel w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorem nauk prawnych, adwokatem, arbitrem sądu domenowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Członkiem Komisji Prawa Autorskiego. Jest adiunktem w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, wykładowcą prawa cywilnego i autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie, prowadziła zajęcia w UJ w ramach programu „IP Student”. Odbyła aplikację sądową (zakończoną egzaminem sędziowskim) oraz adwokacką, przebywała na stażu w kancelarii adwokackiej w Londynie. Ukończyła Podyplomowe Studium  Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego oraz Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji na UJ. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą problematyce ochrony prawa do autorstwa oraz plagiatu.   Dr Sybilla Stanisławska-Kloc współpracuje z Ośrodkiem Badań Adwokatury, była  także ekspertem (doradcą) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2005-2007 była koordynatorem polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk; pod jej kierunkiem opracowano ok. sto dokumentów z zakresu własności intelektualnej.

rozwiń zwiń
Pokaż
Ukryj

Marcin Mioduszewski radca prawny

Marcin Mioduszewski – radca prawny, absolwent studiów prawniczych i doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawie telekomunikacyjnym. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawnej ochrony programów komputerowych oraz odpowiedzialności za treści udostępniane w Internecie.

 

Jest absolwentem studiów podyplomowych „Społeczeństwo informacyjne” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki UJ. Zna biegle język angielski, dodatkowo język niemiecki oraz język arabski.

 

Odbywał praktykę w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Departamencie Znaków Towarowych i Departamencie Zamówień Publicznych Urzędu Patentowego RP.

rozwiń zwiń
Pokaż
Ukryj

Dr Jakub Chwalba radca prawny

Radca prawny, absolwent administracji (2005) i prawa (2007) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ (2008). W 2012 roku ukończył studia doktoranckie na WPiA UJ, a następnie obronił pracę doktorską, pt. Utwór architektoniczny – przedmiot prawa autorskiego, za którą w 2015 r. otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest asystentem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ (od 2008 r.). Zajmuje się prawem własności intelektualnej i prawem prasowym. 

rozwiń zwiń
Pokaż
Ukryj

Dr hab. Michał Wyrwiński radca prawny

Dr hab. Michał Wyrwiński – radca prawny, Counsel w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002 r. – dyplom z wyróżnieniem). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską (2008 r.) oraz uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2008 r.). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2008 r.).

Główny zakres specjalizacji obejmuje prawo autorskie, prawo ochrony konsumentów, treści cyfrowe i świadczenie usług drogą elektroniczną, ochronę dóbr osobistych i prawo umów.

Aktualnie adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, przygotował rozprawę habilitacyjną na temat ochrony autorskich praw osobistych. Współpracował z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ (2002-2008) oraz Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych UJ.

rozwiń zwiń
Pokaż
Ukryj

Szymon Niżegorodcew radca prawny

Szymon Niżegorodcew, radca prawny, Counsel w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński oraz Counsel/koordynator obsługi prawnej w Grupie Orange. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Jest praktykującym prawnikiem od 1996 r. Pracował jako Legal Counsel w Banku Handlowym w Warszawie, w banku korporacyjnym, a następnie detalicznym. Następnie pełnił funkcję General Counsel w TP EmiTel (Grupa TP S.A.) pełniąc jednocześnie funkcję Sekretarza Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej spółki córki PayTel Sp. z o.o.

 

Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, w tym z zakresu koncentracji przedsiębiorców, prawa kartelowego, nadużywania pozycji dominującej oraz nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się  także rynkami regulowanymi w zakresie bankowości, telekomunikacji i energetyki, a także obsługą korporacyjną dużych przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w sprawach sądowych w tym przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi i Apelacyjnymi, a także sądami administracyjnymi.

Pokaż
Ukryj

Dominika Markiewicz radca prawny

Dominika Markiewicz – radca prawny, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister prawa) oraz Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie (Master II).

 

Ukończyła także Letni Uniwersytet Prawa Kontynentalnego w Paryżu organizowany przez Fundację Prawa Kontynentalnego na Sorbonie oraz Szkołę Prawa Francuskiego organizowaną przez Uniwersytet w Orleanie. Stypendystka programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tuluzie.

 

W czasie studiów była członkiem Sekcji Prawa Własności Intelektualnej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Występowała jako prelegent na francusko – polskiej konferencji naukowej „Prawo konkurencji na skrzyżowaniu prawa europejskiego, krajowego, publicznego i prywatnego”  oraz uczestniczyła w licznych zajęciach pogłębiających wiedzę praktyczną, m.in. w warsztatach z prawa konkurencji oraz cyklu warsztatów z prawa własności intelektualnej i konkurencji „IP Student”, organizowanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ i Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ we współpracy z kancelariami prawnymi, a także warsztatach z zakresu prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

rozwiń zwiń
Pokaż
Ukryj

Zuzanna Ochońska radca prawny

Zuzanna Ochońska – radca prawny, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na WPiA w Krakowie.

W trakcie studiów prawniczych pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Koła Naukowego Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ, w ramach którego współorganizowała Ogólnopolski Konkurs Mediacyjno-Negocjacyjny „#mediUJ!”.

Trzykrotna finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”, organizowanego przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości (lata 2013-2015). Ukończyła kurs „Mediator – przygotowanie do zawodu mediatora”, a także specjalistyczny kurs mediacji gospodarczej.

Czynnie uczestniczyła także w działalności kół naukowych Prawa własności intelektualnej oraz Postępowania karnego TBSP UJ. Jest autorką kilku publikacji, m. in. „Dysponowanie dobrami osobistymi małoletniego” (ZNUJ 145) oraz „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu gospodarczym i postępowaniu w sprawach własności intelektualnej” (ZNUJ 149). W trakcie studiów odbywała praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Wydawnictwie Literackim.

Rozwija zainteresowania związane z prawem autorskim, prawem konkurencji i ochroną dóbr osobistych.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

Pokaż
Ukryj

Klaudia Wojakowska-Grochot radca prawny

Klaudia Wojakowska-Grochot – radca prawny, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister prawa).
Stypendystka Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora UJ dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych, obsługując osoby fizyczne i prawne w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego.
Klaudia Wojakowska-Grochot kierowała także obsługą prawną biur poselskich oraz pracowała społecznie, kierując działalnością kilku podkrakowskich poradni prawnych. Była członkinią 12-osobowego Interpelacyjnego Zespołu Deregulacyjnego, w ramach którego współpracowała z wieloma przedsiębiorcami z rejonu Małopolski. Pani Wojakowska-Grochot była także radną Rady Gminy Biskupice kadencji 2014-2018.
Jej zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa gospodarczego Unii Europejskiej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa nowych technologii.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

Pokaż
Ukryj

Julian Tateno prawnik

Julian Tateno – absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr prawa).

Alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi.

W trakcie studiów prawniczych pełnił funkcję wiceprezesa ds. Działalności Naukowej krakowskiej grupy lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz wiceprezesa Koła Naukowego Prawa Medycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej UJ, a następnie w trakcie obsługi jednej z wiodących grup kapitałowych na rynku opieki zdrowotnej oraz uznanej krakowskiej kancelarii prawnej.

Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa regulacyjnego.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Pokaż
Ukryj

Anna Pietrzyk prawnik

Anna Pietrzyk – studentka ostatniego roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów licencjackich Prawa własności intelektualnej i nowych mediów na tym Wydziale.

W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w działalności studenckiej, pełniąc funkcję prezeski Koła Naukowego Polityki Gospodarczej zrzeszonego w TBSP UJ, w ramach którego współorganizowała studenckie ogólnopolskie konferencje naukowe. Brała również czynny udział w konferencjach naukowych prezentując zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, prawa konsumenckiego oraz aktualnych problemów gospodarczych. Uczestniczyła w projekcie “Akcja Dyplomacja” organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej oraz w dwóch edycjach serii wykładów i warsztatów IP Student organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Przed dołączeniem do M&S, zdobywała doświadczenie w międzynarodowej firmie świadczącej usługi finansowe.

Zainteresowania Pani Pietrzyk skupiają się wokół prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a także prawa autorskiego, w szczególności kwestii jego nadużycia.
Pani Pietrzyk posługuje się biegle językiem angielskim.

Pokaż
Ukryj

Aneta Słaboń-Pawłowska kierownik biura

Aneta Słaboń-Pawłowska – Kierownik Biura w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Posługuje się językiem angielskim, zna również język niemiecki.

 

Pani Słaboń-Pawłowska zajmuje się organizacją i nadzorem nad pracą biura i sekretariatu, koordynuje sprawy rozliczeń i księgowości. Jest odpowiedzialna za relacje z klientami Kancelarii M&S w sprawach marketingu i przygotowywania umów współpracy.

 

Ponadto p. Słaboń-Pawłowska koordynuje przepływ korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zarządza przygotowaniem zamówień oraz kontaktami z dostawcami usług dla kancelarii. Uczestniczy w procesie rekrutacji pracowników.

 

Pani Słaboń-Pawłowska ma znaczne doświadczenie w organizacji spotkań „eventowych” Kancelarii.

 

W roku 2012 współorganizowała kilkudniowe spotkanie w Krakowie grupy ok. 100 prawników z całego świata.