Kariera

Kancelaria Markiewicz Sroczyński Mioduszewski przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych współpracą z Kancelarią, w formie i zakresie indywidualnie uzgodnionym.
Osoby zainteresowane pracą prawnika (aplikant radcowski/adwokacki, radca prawny/adwokat) lub stażysty (IV lub V rok studiów prawniczych), mogą przesyłać swoje CV/listy motywacyjne i inne dokumenty, z informacjami dotyczącymi, w szczególności:
 zainteresowań/ewentualnych osiągnięć, zwłaszcza w dziedzinach prawa będących w profilu MSM;
 wyniku studiów prawniczych (ocena na dyplomie lub dotychczasowa średnia ocen);
 tematu pracy magisterskiej;
 publikacji, uczestnictwa w kołach naukowych, wydawnictwach uczelnianych, itp.;
 staży i szkoleń, polskich i zagranicznych;
 znajomości języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego;
 ewentualnych referencji.

Prosimy o przesyłanie dokumentacji pocztą elektroniczną na adres: aneta.slabon-pawlowska@msmlegal.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Markiewicz Sroczyński Mioduszewski sp. j., ul. Św. Tomasza 34/12, Dom Na Czasie, 31-027 Kraków.

Jeśli przekazują Państwo inne dane niż imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe (w tym adres e-mail, nr telefonu); wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, tj., przykładowo, swój wizerunek (zdjęcie), prosimy umieścić w CV dodatkowo następującą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i dokumentach do niego załączonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w każdym momencie. Mam świadomość, że podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji”.

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, prosimy umieścić w CV dodatkowo następującą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i dokumentach do niego załączonych dla potrzeb ewentualnych przyszłych rekrutacji. Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w każdym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Markiewicz Sroczyński Mioduszewski Kancelaria Radców Prawnych sp. j. z siedzibą w Krakowie (dalej: „MSM”).
Można się z nami skontaktować:
a) listownie na adres: ul. Św. Tomasza 34, Dom Na Czasie, lok. 12, 31-027 Kraków,
b) telefonicznie pod numerem: (12) 428 55 05,
c) mailowo: office@msmlegal.pl

2. Cel przetwarzania oraz prawna podstawa przetwarzania
Dane przetwarzamy w celu weryfikacji kwalifikacji do pracy na danym stanowisku oferowanym przez MSM, w ramach procesu rekrutacyjnego oraz w celu wyboru odpowiedniego pracownika.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane także dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
a) Dane osobowe takie jak imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe (w tym adres e-mail, nr telefonu); wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy na potrzeby procesu rekrutacyjnego, w oparciu o art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 t.j.), a także z uwagi na niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę bądź umowy o współpracę;
b) Dane osobowe inne niż imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe (w tym adres e-mail, nr telefonu); wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzamy na podstawie Państwa zgody;
c) Dane osobowe do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji przetwarzamy na podstawie Państwa zgody;
d) Dane osobowe zebrane podczas rozmowy kwalifikacyjnej przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, tj. sprawdzenie Państwa umiejętności, co jest potrzebne dla oceny, czy są Państwo odpowiednim kandydatem na oferowane przez MSM stanowisko.

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brali Państwo udział.
Jeżeli wyrazili Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ich dezaktualizacji w stosunku do celu przetwarzania.
5. Przekazanie danych:
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy MSM przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od MSM Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MSM przesłało Państwa dane do innego administratora. MSM prześle dane jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które MSM przetwarza na podstawie Państwa zgody.
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w dokumentach rekrutacyjnych, inne niż: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe (w tym adres e-mail, nr telefonu); wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnej formy kontaktu wskazanej w pkt 1 powyżej.
Prawo wyrażenia sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”.