TOP TEN

NASZE DOŚWIADCZENIA ANTYMONOPOLOWE „TOP TEN”:

  1. Przedstawienie przekonującej argumentacji w toku postępowania odwoławczego od decyzji UOKiK zakazującej dokonania koncentracji, wskutek czego Urząd zmienił swoją decyzję, wydając akceptowalną dla klienta decyzję ze zgodę warunkową.
  2. Przekonanie UOKiK po otwarciu drugiej fazy postępowania koncentracyjnego, aby notyfikacja była nadal rozpatrywana tylko w ramach pierwszej fazy.
  3. Uzyskanie interpretacji UOKiK potwierdzającej, że potencjalnie notyfikowalna zagraniczna transakcja joint venture nie podlega zgłoszeniu do UOKiK, w oparciu o precedensowe podejście do „zasady skutku”.
  4. Uzyskanie bezwarunkowej zgody na koncentrację typu „3-do-2” na rynku mediów.
  5. Przedstawienie UOKiK argumentacji, wskutek której Urząd odstąpił od zarzutu zmowy rynkowej w oparciu o analizę „zachowań równoległych”.
  6. Skuteczne przedstawienie UOKiK w toku postępowania leniency propozycji, aby do oceny sprzecznych zeznań na okoliczność, która ze stron była inicjatorem zmowy, zastosować zasadę prawa karnego „in dubio pro reo”.
  7. Uzyskanie decyzji administracyjnej UOKiK stwierdzającej, że system rabatów przyrostowych stosowany przez dominanta rynkowego jest zgodny z prawem.
  8. Zakończony sukcesem proces sądowy, w wyniku którego zostało ustalone, że dominujący na rynku podmiot nie dopuścił się nadużycia pozycji poprzez odmowę dostaw.
  9. Uzyskanie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego, potwierdzającego że system sprzedażowy klienta należało kwalifikować jako agencję, a nie jako dystrybucję, co obaliło zarzuty UOKiK oparte na dosłownym brzmieniu umowy, że strony stosowały zakazaną praktykę ustalania sztywnych cen odsprzedaży.
  10. Uzyskanie zabezpieczenia sądowego, zakazującego UOKiK wydania decyzji w postępowaniu antymonopolowym, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania zażaleniowego w przedmiocie odmowy dostępu strony do materiału dowodowego.